Pagdating at paglaganap ng islam Hot chat germany

Pagkaraang malupig si Solaiman, ang mga Kastila ay nanalanta sa at pumatay ng mga kalalakihan, kababaihan at mga bata, bata at matanda man.Sa isang banda, ang mga Muslim ay nakipaglaban hanggang sa huling hibla ng kanilang hininga, na gamit ang mga bolo at sibat laban sa mga baril at kanyon. Paano maiuugnay ang heograpiya sa pagbuo at pag-unlad ng sinaunang pamayanang Pilipino? Maisasabuhay ang higpit (rigor) ng pamamaraan ng disiplina at nararanasang sakripisyo pagtitiis, at komitment ng isang historyador at siyentipiko na mapaunlad ang kaalaman sa pamamagitan ng mabusising pananaliksik ukol sa disiplina para sa kapakanan ng lipunan at mamamayan at sangkatauhan. 1 Ayusin ang mga pinaghalu-halong titik upang mabuo 2 ang salita (habagat, amihan, klimang tropikal, ekwador, tropiko ng kanser). Gumawa ng interview notes ayon sa sa sumusunod na format: Pamagat ng teorya : ______________________________________ Proponent : ____________________________ Paliwanag : ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ Opinyon tungkol sa Teorya: : _________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ C. Pangangalap at pananaliksik ng mga dokumento/ impormasyon tungkol sa pamumuhay ng mga ninuno sa pamayanang ilawud at ilaya. Pagdating at Paglaganap ng Islam sa Pilipinas Performance Standard/ Pamantayang Pagganap Naipamamalas ng mag-aaral ang kasanayan sa pamamagitan ng pagsulat o pagsagawa ng gawain tulad ng kasaysayang lokal o case study na nagpapakita ng malalim na pag-unawa sa bahaging ginampanan ng kasaysayan, heograpiya at tao sa pagbuo at pag-unlad ng sinaunang kabihasnang Pilipino Essential Questions/ Mahahalagang Tanong Paano nabuo at umunlad ang sinaunang kabihasnang Pilipino? Perspektibo Mabigyang katwiran na para sa kabutihan ng bansa lalo na ng susunod na henerasyon ang masinop at hindi mapanirang paggamit at paglinang ng mga likas na yaman, pangangalaga sa kapaligiran, at ang preserbasyon ng pamanang kultural at kasaysayan ng bawat pamayanan sa bansa Pagsasaalang-alang sa damdamin ng iba Mailalagay ang sarili sa katayuan ng isang historyador at siyentipiko. B umuo ng limang istasyon na pupuntahan ng bawat pangkat. Gagawin ng mag-aaral ang mga hamon sa bawat isytasyon upang makuha ang gantimpalang larawan. Ang pangkat na mauunang makatapos ang tatanghaling nagwagi sa paligsahan. Gamitin ang sumusunod na tsart para paghahanda ng laro: Istasyon Hamon Gawin ang puzzle ng mapa ng Pilipinas. Pakikipanayam sa historyador Kapanayamin ang isang historyado tungkol sa kasaysayan bilang isang disiplina, pinagmulan ng kapuluan at pagtatao sa Pilipinas. Paano nakipag-ugnayan ang mga sinaunang Pilipino sa mga tao ng karatig-lugar? Interpretasyon Bigyang puna na pananagutan ng bawat mamamayan na pangalagaan Ub D Unit Plan – DIWA Learning Systems Inc Page 1 ang likas na yaman at preserbasyon ng pamanang kultural at kasaysayan ng bansa at ng kani-kanyang komunidad Paglalapat Paglahok sa mga aktibidad o maihahayag ang paninindigan sa mga isyung pangkapaligiran at kultural na banta o sumisira sa kapaligiran at likas na yaman, at preserbasyon ng mga pamanang kultural at kasaysayan ng bansa o pamayanan. Naipapahayag ang mga kahalagahan at kabutihang dulot ng pag-aaral ng kasaysayan, at naiuugnay ang kasaysayan sa iba’t ibang disiplinang panlipunan. Naipaliliwanag ang kahalagahan ng kasaysayan, heograpiya at tao sa pagbuo at pag-unlad ng sinaunang kabihasnang Pilipino. Add your handset Digit 5 more cases Experiment about your criteria and thoughts Know what this intention is about.Yunit Plan para sa ARALING PANLIPUNAN I Bilang ng mga Linggo : 10 linggo STAGE 1 DESIRED RESULT / Content Standard/ Pamantayang Pangnilalaman Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa kahalagahan ng Kasaysayan at sa bahaging ginampanan ng heograpiya at ng tao sa pag-buo at pag-unlad ng sinaunang kabihasnang Pilipino Essential Understanding/ Pag-unawa Ang ugnayan ng tao sa kanyang kapwa at sa heograpiya ay nagbigay -daan sa pagbuo at pag-unlad ng mga karanasan ng nakaraan na nagpasalin-salin at naging bahagi ng kasaysayan. Ang kasaysayan ay nagbigay ng linaw upang makabuo ng pananaw sa nakaraan na makatutulong sa kasalukuyan at sa hinaharap. Mahalagang salik ang heograpiya sa pagbuo at pagunlad ng sinaunang pamayanang Pilipino. May maunlad ng kabihasnan ang mga Pilipino bago pa dumating ang mga Espanol. Kahulugan at kahalagahan ng kasaysayan at ang kaugnayan nito sa ibang disiplinang panlipunan 2. STAGE 3 LEARNING ACTIVITIES EXPLORE (Pagtaya/Pagtuklas ng mga prior knowledge ng mga mag-aaral) A. Ipakita ang mga bagay na ito sa nabuong mapa ng Pilipinas. Talakayin ang mga nakalap na datos ayon sa iba’t ibang aspetong panlipunan gamit ang graphic organizer na nasa ibaba.

Datapuwa’t ang mga magigiting na Muslim ay nagnais na piliin ang libingan kaysa ang lumapastangan ng laban kay Allah.

Ang mga Kastila ay nagtatag ng kanilang kabisera sa at nagbalak na sakupin ang Visayas.

Sa maigsing panahon, sila ay nagtagumpay sa Visayas.

Ito’y isang katotohanan sa kasaysayan nang si Legaspi (ang humalili kay Magallanes) ay dumating sa Pilipinas, ang mga kahariang Muslim ay matatag nang nakatindig sa Batangas, Pampanga, .

Si Rajah Solaiman ay buong katapangan na nagtanggol sa kanyang kaharian hanggang sa huling patak ng kanyang dugo sa Bangkusay (baybay dagat ng Tondo).

Search for pagdating at paglaganap ng islam:

pagdating at paglaganap ng islam-29pagdating at paglaganap ng islam-12pagdating at paglaganap ng islam-41pagdating at paglaganap ng islam-56

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “pagdating at paglaganap ng islam”